شاید جگرکی های قدیمی خوب تر از همه اهالی بازاریابی فعلی، رگ خواب مردم را در برند و بازاریابی حسی می دانستند که با یک تکه دنبه در ذغال گداخته، بویی اشتها برانگیز در کوی و برزن راهی می کردند که مشام هر رهگذر را می نواخت و اشتهایش را تحریک می کرد. این روزها […]