حتما برای شما هم این اتفاق پیش آمده است، که پشت سر یک فرد در خیابان راه بروید و متوجه بوی عطر او در امتداد مسیری که از آنجا عبور کرده است، شوید. یا ممکن است، وارد آسانسوری شوید و با اینکه هیچ کس در آن موقع، در آسانسور حضور ندارد، رایحه خوش عطری منحصر […]