حس بویایی یکی از حواس پنجگانه‌ی انسان است. ما از طریق حواس خود، اطلاعات دنیای اطراف را به دست می آوریم. حس بویایی، در تشخیص مزه‌ی غذاهایی هم که می خوریم و مینوشیم، ذائقه ی ما را کمک می کند و خطرات گازهایی را که ممکن است در اطراف ما بوده و برای ما مضر […]نت های عطرها رایحه عطرها بنا به اجزای تشکیل دهنده آنها و تفاوت در زمان تبخیر و ساطع شدن مولکول های معطر آنها، به سه بخش تقسیم می شوند : رایحه اولیه رایحه ای که چند دقیقه پس از استعمال عطر احساس می شود. رایحه اولیه همان احساس اولیه از بوی عطر می باشد. رایحه […]