استشمام بوي نان باعث می‌شود شما مهربان‌تر شويد؛ درواقع بوی نان انسان را نرم‌تر می‌کند. در تحقيقی علمی، از ۸ زن و مرد خواسته شد، که تعدادي از آن‌ها در مقابل يک فروشگاه لباس و عده‌ای ديگر در مقابل يک نانوایی بايستند، سپس از آن‌ها خواسته شد، که وانمود کنند در حال پيدا کردن چیزی […]